Северeн Централен район на България

01.07.2019

Северният централен район е един от най-малките райони за планиране в България. Той обхваща 14 974 кв. Км. с население 844 521 души (НСИ 2012) и регионална икономика от 2,9 млрд. евро (2010 г. Евростат). Това представлява 12% от общия брой на населението на страната и 8% от националния брутен вътрешен продукт (БВП), съответно (2010 г. Евростат).

Регионът обхваща пет административни района, най-големият от които е Велико Търново. Регионалната брутна добавена стойност (БДС) е 2,5 млрд. Евро (Евростат 2010), от които 56% се допринася от сектора на услугите, следвани от промишлеността - 33% и селското стопанство - 11% (НСИ 2011). Основните отрасли са производство на храни и напитки, машиностроене, химикали, текстил, дървообработване и строителство. Преобладават малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията.
________________________________________
Потенциалът за научни изследвания, технологично развитие и иновации (RTDI) на Северен централен район е сравнително висок, тъй като е домакин на пет университета с национално значение (Академия за економия ДАЦенов в Свищов, Технически университет Ангел Кънчев в Русе, Технически университет в Габрово). и Университета за хуманитарни науки "Св. Кирил и Методий" във Велико Търново). Това са основните центрове за НИРД и доставчици на иновации за региона. Приложните изследвания в агро-храните се извършват в един научно-изследователски институт в рамките на Националната академия за аграрни науки. Човешките ресурси в областта на науката и технологиите (HRST) в региона са 29,4% от активното население, което е по-ниско от средното за България за 2012 г. 33,8% (Евростат).


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!