"Аксес консултанси" изпълнява проект от процедурата за подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

29.07.2020

"Аксес консултанси" ООД спечели и изпълнява проект: BG16RFOP002-2.073-3125 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на АКСЕС КОНСУЛТАНСИ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква АКСЕС КОНСУЛТАНСИ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 3 000 лева, от които 2 550.00 лева европейско финансиране и 450.00 лева национално финансиране.

Бенефициент: АКСЕС КОНСУЛТАНСИ ООД
Административен адрес: гр. Русе 7000, ул. "Г. Раковски" No 4
Адрес на изпълнение на проекта: гр. Русе 7000, ул. "Г. Раковски" No 4
ЕИК: 203059899

Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.


© 2019 Access Consultancy All rights reserved!